W związku z realizacją przez Kancelarię Prawną Sampraus projektu pt.

"Profesjonalna opiekunka i pomoc domowa"

, Numer umowy o dofinansowanie projektu: POKL.06.01.01-16-070/09-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grzegorz Szprych Kancelaria Prawna Sampraus sp. k. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym usług hotelarskich (dotyczy zapewnienia miejsc noclegowych, sali szkoleniowej oraz categringu w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu. nuzamieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsc noclegowych, sali szkoleniowej oraz categringu w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu.

Pobierz:W związku z realizacją przez Kancelarię Prawną Sampraus projektu pt.

"Profesjonalna opiekunka i pomoc domowa"

zamieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsc noclegowych, sali szkoleniowej oraz categringu w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Pobierz:

 

 

Kancelaria Prawna SAMPRAUS spółka komandytowa, specjalizująca się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

I Doradztwo prawne,

II Tworzenie przekształcanie, likwidacja podmiotów gospodarczych,

III Analiza i przygotowywanie umów handlowych,

IV Zastępstwo procesowe,

V Zamówienia publiczne,

VI Windykacja wierzytelności,

VII Obsługa podmiotów zagranicznych,
I. Doradztwo prawne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu:

- prawa gospodarczego,
- prawa handlowego,
- prawa cywilnego,
- prawa zamówień publicznych
- prawa pracy,
- prawa administracyjnego,
- prawa autorskiego,
- prawa upadłościowego i naprawczego,
- prawa budowlanego,
- prawa wekslowego i czekowego,
- prawa bankowego,
- prawa papierów wartościowych,
- prawa Unii Europejskiej.


Kancelaria na zlecenie naszych klientów dokonuje kompleksowej analizy prawnej przedsiębiorstwa, a w szczególności dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych firmy w celu dopasowania tworzonych rozwiązań do konkretnych potrzeb klienta i specyfiki jego działalności.


II. Tworzenie, przekształcanie, likwidacja podmiotów gospodarczych

Dobór właściwej formy prowadzonej działalności gospodarczej ma istotne znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. W związku z tym Kancelaria zapewnia pomoc prawną przy doborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na przyjęte założenia handlowe oraz zamierzony sposób ich realizacji.

Prawnicy z kancelarii przeprowadzają analizę prawną potrzeb i proponują wybór formy prawnej przedsiębiorstwa odpowiadającej potrzebom klienta.

Kancelaria podejmuje w imieniu podmiotu gospodarczego wszelkie czynności niezbędne do utworzenia podmiotu gospodarczego, aż do pełnej rejestracji w Urzędzie Miejskim lub Sądzie, włącznie z rejestracją w Urzędzie Skarbowym (referacie NIP i referacie VAT) oraz rejestracją w Urzędzie Statystycznym.

Kancelaria świadczy pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno przy zmianie samej formy prawnej prowadzonej działalności jak i przy przekształceniach prowadzonej działalności poprzez podział czy połączenie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez likwidację podmiotu, a także świadczy pomoc prawną w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.


III. Analiza i przygotowywanie umów handlowych

Podobnie jak wybór formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa również właściwe skonstruowanie zawieranych umów handlowych umożliwia pełną realizację przyjętych przez przedsiębiorcę zamierzeń. Analiza potrzeb i środków daje możliwość doboru instrumentów prawnych dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa. Prawo polskie daje duże możliwość stosowania w umowach handlowych różnego rodzaju instytucji prawnych w pełni zabezpieczających interesy naszych klientów.

Kancelaria przeprowadza kompleksową analizę zawartych uprzednio umów i przygotowuje projekty nowych umów handlowych.

Prawnicy z Kancelarii na życzenie klientów uczestniczą w negocjowaniu umów handlowych w obrocie krajowym i zagranicznym.


IV. Zastępstwo procesowe

Obowiązująca w polskiej procedurze cywilnej zasada kontradyktoryjności nakłada na strony postępowania sadowego obowiązek aktywności i udowodnienia swojego stanowiska oraz obalenia twierdzeń strony przeciwnej. Prawnicy Kancelarii reprezentując naszych klientów w postępowaniu sądowym zapewniają możliwość wykorzystania wszystkich instrumentów procedury cywilnej, dobór właściwej argumentacji i dowodów w sprawie.


V. Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne stanowią w gospodarce niezwykle waży segment rynku, który umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie atrakcyjnych zleceń. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczne zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na realizację zamówień publicznych. Profesjonalna pomoc Kancelarii w skomplikowanym systemie udzielania zamówień i obronie interesu naszego klienta poprzez środki odwoławcze, umożliwia uzyskanie kontraktów w ramach zamówień publicznych.


VI. Windykacja wierzytelności

Kancelaria prowadzi pełną windykację wierzytelności. Postępowanie windykacyjne obejmuje:

- postępowanie polubowne, które obejmuje postępowanie negocjacyjne mające na celu przygotowanie i zawarcie ugody pisemnej, ugody notarialnej - w szczególności ugody z rygorem dobrowolnego poddania się egzekucji. Ugoda umożliwia skrócenie postępowania sądowego w przypadku, gdyby dłużnik nie wywiązał się z przyjętych zobowiązań, ugody sądowej - ugoda ma na celu uproszczenie postępowania i uniknięcie kosztownej procedury sądowej,

- zastępstwo procesowe w sądowym postępowaniu pojednawczym (niesformalizowanym i tanim postępowaniu przed sądem, którego efektem może być zawarcie ugody, która w przypadku niezrealizowania jej przez dłużnika stanowi tytuł egzekucyjny),

- zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym (prowadzenie w imieniu klienta postępowania sądowego zarówno w trybach uproszczonych - postępowaniu uproszczonym, nakazowym, upominawczym, jak i w postępowaniu zwykłym),

- zastępstwo prawne w postępowaniu zabezpieczającym (prowadzenie w imieniu klienta postępowania zabezpieczającego w celu zabezpieczenia składników majątkowych należących do dłużnika przed zakończeniem postępowania sadowego),

- postępowanie przedegzekucyjne, (postępowanie prowadzone w celu odzyskania należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego),

- zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym, (wybór właściwego komornika oraz sporządzenie wniosku egzekucyjnego, a po skierowaniu go do organu egzekucyjnego czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym),

- postępowanie podatkowe w zakresie zaliczania wierzytelności nieściągalnych w koszt uzyskania przychodu,

Kancelaria na życzenie klienta tworzy indywidualny, dopasowany do potrzeb klienta system, który umożliwi windykację wierzytelności we własnym zakresie. Poprzez analizę struktury wierzytelności klienta Kancelaria konstruuje oraz wdraża w przedsiębiorstwie klienta Indywidualny System Windykacji Wierzytelności (ISWW), który zawiera mechanizmy zapobiegające powstawaniu przeterminowanych wierzytelności oraz zwiększa skuteczność windykacji zaległości już istniejących. Kancelaria przeprowadza szkolenia pracowników Państwa firmy, których zadaniem jest windykacja wierzytelności.


VII. Obsługa podmiotów zagranicznych współpracujących z polskimi przedsiębiorcami

Kancelaria świadczy pomoc prawną podmiotom zagranicznym, niemiecko i anglojęzycznym, które: współpracują z kontrahentami polskimi, prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski bąd? zamierzają wejść na rynek polski.

Prawnicy z kancelarii uczestniczą w spotkaniach biznesowych reprezentując interesy prawne klienta na terenie Polski.